Seminar : Automatic Sample Preparation System

0
3813
Automatic Sample Preparation System
Automatic Sample Preparation System

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ในฐานะที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือทดสอบของ Shimadzu ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงเครื่องเตรียมตัวอย่างโดยอัตโนมัติและเครื่อง Clean-up ตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์สาร Dioxin/PCBs ของ LCTech ประเทศเยอรมันแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ได้จัดการสัมมนาและสาธิตการทำงานจริงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ LCTech  ได้แก่

  1. เครื่องมือสำหรับเตรียมตัวอย่างแบบอัตโนมัติที่สามารถทำงานได้หลากหลายฟังก์ชัน ซึ่งรวมถึงการเตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิค SPE/GPC/Evaporation และ
  2. เครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติสำหรับการวิเคราะห์สาร Dioxin และ PCBs ซึ่งใช้ตัวทำละลายในปริมาณที่น้อยมากและมีความปลอดภัยสูง
Automatic Sample Preparation System

นอกจากนี้ยังจะเรียนให้ท่านทราบถึงเทคนิคการวิเคราะห์สารตัวอย่างทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Shimadzu LCMSMS และ GCMSMS  งานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดีซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

Automatic Sample Preparation System
Automatic Sample Preparation System
Automatic Sample Preparation System
Automatic Sample Preparation System
Automatic Sample Preparation System
Automatic Sample Preparation System

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here