Seminar : การจัดประชุมวิชาการก้าวทันเครื่องสำอาง 2

0
3299
การจัดประชุมวิชาการก้าวทันเครื่องสำอาง 2
การจัดประชุมวิชาการก้าวทันเครื่องสำอาง 2

ด้วยภาควิชาเภสัชกรรมเทคโนโลยี ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดด รวมถึงวิทยาการในการผลิตผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางในประเทศ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มศักยภาพในการส่งออก นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นระหว่าง ผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ส่วนราชการ นักวิจัย และผู้สนใจอื่น ๆ ตลอดจนวิทยากรที่มีประสบการณ์เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวทันเครื่องสำอาง 2 : All About Suscreens ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ให้แก่ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจ ทั้งทางภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง จานวนรวม 500 คน เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดด รวมถึงวิทยาการในการผลิตผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตเครื่องสาอางในประเทศส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มศักยภาพในการส่งออก โดยนำหลักการและเหตุผลที่ออกงานแสดงสินค้าในครั้งนี้

การจัดประชุมวิชาการก้าวทันเครื่องสำอาง 2
การจัดประชุมวิชาการก้าวทันเครื่องสำอาง 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here