Exhibition : KKU Instrument Research Expo 2017

0
1245
KKU Instrument Research Expo 2017
KKU Instrument Research Expo 2017

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดงาน KKU Instrument Research Expo 2017 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเครื่องมือวิจัยขั้นสูง ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงบริษัทชั้นนำทางเทคโนโลยีเครื่องมือวิจัย

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ให้เกียรติ เป็นประธานในการกล่าวเปิดและตัดริบบิ้นกิจกรรมครั้งนี้ และ ผศ. ดร.รัชฎา ตั้งวงค์ไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงานและ ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม คือ  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์  รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี  รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และ รศ.ดร.พีรสิทธิ์  คำนวณศิลป์ กรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และ ตัวแทนผู้บริหาร จาก บริษัท SCGจำกัด(มหาชน)

KKU Instrument Research Expo 2017
KKU Instrument Research Expo 2017

โดยทางบริษัทฯ ตระหนักถึงโอกาสและเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการได้พบกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน  โดยเป็นผู้สนับสนุนหลัก (Main Sponsor) ของงานสัมมนา รวมถึงบริษัทฯได้นำเครื่องมือวิเคราะห์ ไปร่วมจัดแสดงภายในงาน อาทิ GCMS-TQ8030, GC-2030, ICPMS (MOCK-UP), MALDI TOF (MOCK UP) , UV-1800, EDX-7000, ROTARY, CENTIFUGE, GL SCIENCE, CHILLER, NMR, TORION, SPM-9600 (MOCK UP), และ EZRaman-I (TSI) ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

KKU Instrument Research Expo 2017
KKU Instrument Research Expo 2017
KKU Instrument Research Expo 2017
KKU Instrument Research Expo 2017
KKU Instrument Research Expo 2017
KKU Instrument Research Expo 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here