Seminar : International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM) 2017

0
1516
International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM) 2017
International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM) 2017

การประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM) 2017 ” จะจัดขึ้นที่สวนผึ้งรีสอร์ทแอนด์สปาประเทศไทยระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2560 การประชุม ICAPMA 2017 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (NPRU) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (SNRU) แนวคิดของการจัดประชุมครั้งนี้จะจัดขึ้นในรูปแบบขนาดกลาง แต่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อประยุกต์ฟิสิกส์ (เกี่ยวกับวัสดุ) วิทยาศาสตร์วัสดุและการประยุกต์ใช้วัสดุในยุคต่อไปโดยการอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าล่าสุด

International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM) 2017
International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM) 2017

ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมอภิปรายเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่รองรับต่อการพัฒนาประเทศไทยและยังสามารถ ช่วยส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ  ด้านงานวิจัย การทดลองทดสอบ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และงานบริการในทุกภาคส่วน

คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล  กรรมการผู้จัดการ บริษัทพาราไซแอนติฟิคจำกัด ในฐานะผู้ประกอบการที่ได้ร่วมจัดแสดงสินค้า โดยนำเครื่อง GL Science Handheld-XRF, Torion และ Prominence-I  ไปร่วมจัดแสดงภายในงานโดย เล็งเห็นถึงศักยภาพการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในทุกๆกลุ่มอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าวิจัย กรม- กองของภาครัฐบาลมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้านได้อย่างเต็มรูปแบบ

International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM) 2017
International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM) 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here