Exhibition : Siam Physics Congress 2017 (SPC2017)

0
1401
Siam Physics Congress 2017 (SPC2017)
Siam Physics Congress 2017 (SPC2017)

เนื่องด้วยในปี พ.ศ.2560 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ Siam Physics Congress 2017 : SPC2017 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ ระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ สร้างเครือข่าย/ความ ร่วมมือทางวิชาการของบุคคลากรทางด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยีตลอดรวมถึงศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญให้กับผู้ที่เข้าร่วมชมงาน

ในการนี้ คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด โดยแผนกขายเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบ ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ ในครั้งนี้เป็นการสร้างโอกาสที่จะได้พบกับลูกค้า และกลุ่มเป้าหมาย ทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ กว่า 500 คน ทั้งนี้ยังได้นำ Catalog แนะนำ Product มาจัดแสดงดังนี้

Siam Physics Congress 2017 (SPC2017)
Siam Physics Congress 2017 (SPC2017)
Siam Physics Congress 2017 (SPC2017)
Siam Physics Congress 2017 (SPC2017)
Siam Physics Congress 2017 (SPC2017)
Siam Physics Congress 2017 (SPC2017)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here