Exhibition : Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 59

0
3523
Bangkok Gems & Jewelry Fair 59
Bangkok Gems & Jewelry Fair 59

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้กำหนดจัดงานแสดงสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย งาน “Bangkok Gems and Jewelry Fair” ครั้งที่ 59 โดยกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายในการผลักดันและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ภายใต้แนวคิด “The World’s Gems and Jewelry Destination”

Bangkok Gems & Jewelry Fair 59
Bangkok Gems & Jewelry Fair 59

ในการออกงานแสดงสินค้าเครื่องมือวิเคราะห์อัญมณีในครั้งนี้บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ได้นำเครื่องมือออกแสดง จำนวน  6 เครื่อง ดังนี้

  1. EDX-7000
  2. EDE-LE
  3. EZRaman-I (TSI)

จากการออกแสดงเครื่องมือในงาน Bangkok Gems & Jewelry มีลูกค้าทั้งชาวต่างชาติและคนไทยในธุริกิจนี้ ซึ่งให้ความสนในเครื่องมือสำหรับตรวจสอบอัญมณีเป็นอย่างมาก โดย เฉพาะในกลุ่ม Diamond ที่ต้องการเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อแยก CVD Synthetic Diamond กับ Natural Diamond และลูกค้าในกลุ่มพลอย ที่ต้องการตรวจสอบ Synthetic gem หรือ Natural gem และต้องการตรวจสอบว่าทั้ง Synthetic และ Natural gem ผ่านการเผามาหรือไม่ รวมทั้งต้องการรู้แหล่งกำเนิดของอัญมณีนั้นๆ ว่ามาจากแหล่งใด ซึ่งจากความต้องการของลูกค้าในการตรวจสอบอัญมณีดังกล่าว จำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือหลายชนิดในการวิเคราะห์ อย่างน้อยต้องใช้เครื่องมือ ดังนี้คือ EZRaman-I และ EDX

Bangkok Gems & Jewelry Fair 59
Bangkok Gems & Jewelry Fair 59

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัดได้ร่วมจัดแสดงสินค้าในครั้งนี้ โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพการเจริญเติบโตด้วยภารกิจของกรมฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนางานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย สู่ความเป็นสากลทันสมัย ขานรับกับสถานการณ์การค้าโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงแข่งขันตลอดเวลา

Bangkok Gems & Jewelry Fair 59
Bangkok Gems & Jewelry Fair 59

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here