สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะนำตัว นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคม 2558-2559

0
4116
นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แนะนำตัว นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคม ประจำปี 2558-2559
พร้อมชูนโยบาย “สานงานต่อ ก่องานใหม่ รวมใจพัฒนาสมาคม”

ตามที่ สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ประจำปี 2557 ขึ้น ณ โรงแรมดอเอ็มเมอร์รัล ถ.รัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 นี้ และในโอกาสที่ คณะกรรมการบริหารชุดเดิมได้ครบกำหนดวาระลง ทางสมาคมฯ จึงจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ประจำปี 2558-2559 จำนวน 16 ท่าน เป็นที่เรียบร้อย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ในการนี้ คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล นายกสมาคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ประจำปี 2558-2559 ขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานของสมาคม พร้อมชูนโยบาย “สานงานต่อ ก่องานใหม่ รวมใจพัฒนาสมาคม” ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

กรอบแนวนางในการดำเนินกิจกรรมของสมาคม

  1. การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสมาคม และสมาชิกโดยทั่วไป
  2. การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อสมาชิกสมาคม
  3. การเผยแพร่ ปชส. ข้อมูลข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมและผู้ที่สนใจ ในช่องทางต่างๆ (website, E-mail, จดหมาย, วารสาร หรือ อื่นๆ)
  4. การเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกโดยทั่วไป
นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคม ถวายพระพรในหลวง
นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคม ถวายพระพรในหลวง
นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคม ถวายพระพรในหลวง
นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคม ถวายพระพรในหลวง
นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคม ถวายพระพรในหลวง
นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคม ถวายพระพรในหลวง

1. การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสมาคม และสมาชิกโดยทั่วไป อาทิเช่น
– การร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช
– การจัดทำ หนังสือทำเนียบสมาชิกสมาคม ประจำปี 2558-2559
– การร่วมจัดงาน Thailand Lab 2015
– การจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสมาคม เพื่อเป็นข้อมูลในการร่วมพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของประเทศ

2. การจัดกิจการที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อสามชิกสมาคม อาทิเช่น
– การจัดการสัมนาวิชาการสมาคม ในเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
– การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิก
– การจัดการทำบุญ พร้อมทั่้งงานสังสรรค์สมาชิก เนื่องในโอกาสสมาคมก่อตั้งครบรอบ 25 ปี (25th Anniversary STTA) (2/8/58)
– การจัดกิจการรเพื่อนสาธารณะประโยชน์และสังสรรค์สมาคม เนื่องในเทศกาลต่างๆ

3. การแผยแพร่ ปชส. ข้อมูลข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคม และผู้ที่สนใจในช่องทางต่างๆ (website, E-mail, จดหมาย, วารสาร หรือ อื่นๆ)
– การเผยแพร่ ปชส ข้อมูลความคืบหน้าของ พรบ.ที่มีผลกระทบต่อสมาชิก (พรบ.เครื่องมือแพทย์ และกฎระเบียบการแจ้งข้อมูลการดำเนินธุรกรรมต่อ ปปช.)
– การ ปชส. กิจกรรมของสมาคมและเพิ่มช่องทาง การติตต่อต่างของสมาชิกถึงสมาคม
– การเผยแพร่ ปชส. บทความทางวิชาการหรือ ข้อมูลการแสดงสินค้า (Exhibition) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
– การร่วมเผยแพร่ ปชส. ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก

4. การเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ดี กับหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกโดยทั่วไป อาทิเช่น
– การร่วมประชุมและประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ
– การร่วมประชุมและประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ต่างประเทศ
– การเป็นศูนย์กลางรับข้อร้องเรียนของสมาชิก ที่มีผลกระทบจากมาตราการของรัฐหรือภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อร่วมหาทางแก้ไขและประสารงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here