Message from chairman

2448

Thai Version | English Version

ดร.ยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล

สาร ประธาน

นับแต่ปีพุทธศักราช 2496 บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นระยะเวลาเกือบ 60 ปี ที่บริษัทฯได้ก้าวขึ้นสู่ระดับแนวหน้าของประเทศ ด้วยนโยบายที่ชัดเจนและแน่วแน่ ซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งก่อตั้งบริษัทฯ บนปรัชญาที่ว่าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ความสมานสามัคคีและความยุติธรรม ประกอบกันกับหลักการบริหาร ที่มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ทำให้บริษัท สามารถฝ่าฟันอุปสรรคดังกล่าว ผ่านไปได้ด้วยดี

ตลอดช่วงเวลาที่ดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทได้มีการปรับปรุงและพัฒนาทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์และบุคลากร ตลอดจนกระทั่งการนำเอาวิวัฒนาการอันทันสมัยมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดให้สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคมไทย

นอกจากการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทพาราวินเซอร์ จำกัด ยังได้ตั้งปฎิธานที่จะอุทิศตนเพื่อสังคมส่วนรวม โดยไม่ได้จำกัดอยู่ในวัฎจักรที่เราได้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น เพราะเราตระหนักดีถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เกิดมาจากสังคม จึงควรที่จะอุทิศตนเพื่อคืนสู่สังคม…

จนกระทั่งในปัจจุบัน บริษัทของเราได้ถูกจัดเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้ยอมรับจากสังคม และนับเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศ และด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นเป็ยอย่างยิ่งว่า จะสามารถประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจต่อๆไป ในอนาคตดังเช่นปัจจุบัน…. ที่เราเป็น….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here