ISO9001:2008

3624

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO-9001:2008 
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด

ด้วยบริษัทได้มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) พร้อมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ (Stakeholders) อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน หุ้นส่วน ชุมชนและสังคมเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานบริการที่ดี มีคุณภาพให้กับลูกค้าผู้มีพระคุณของบริษัท โดยบริษัทได้จัดทำ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 โดยได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองระบบงาน (Accreditation Body) ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ทั้งสถาบัน UKAS (The United Kingdom Accreditation Service) และ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (National Accreditation Council – NAC) ซึงระบบคุณภาพนี้คลอบคลุมถึง กระบวนการสรรหาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีมาตรฐาน และการให้บริการที่ดีมีคุณภาพครบวงจร รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้สินค้า และบริการที่บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลูกค้าต่อไป

นโยบายระบบบริหารคุณภา

บริษัทมุ่งมั่นให้การบริการที่ดีมีคุณภาพครบวงจร พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุดในการใช้สินค้าและ บริการที่บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่าย โดยมีการบริการดังนี้

 1. การบริการก่อนการขาย โดยมีบริการให้คำแนะนำปรึกษาถึงระบบการวิเคราะห์ต่างๆ อย่างถูกต้องพร้อมทั้งนำเสนอขายเครื่องมือวิเคราะห์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ในงบประมาณที่เหมาะสม
 2. การบริการหลังการขาย โดยมีการส่งมอบสินค้าและ บริการตามระยะเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งมีบริการติดตั้งเครื่องมือ ตรวจซ่อม บำรุงรักษา และสอบเทียบเครื่องมือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 3. การให้บริการฝึกอบรมวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือ พร้อมทั้งให้บริการแก้ไขปัญหาในการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ (Success) ของลูกค้า ด้วยบริษัทยึดมั่นในปรัชญาทางธุรกิจว่า “ ความสำเร็จของลูกค้านำมาซึ่งความสำเร็จของเรา”

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO-9001:2008

ความหมายนโยบาย สามารถอธิบายได้ คือ

 • ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน
  หมายถึง การจัดหาผลิตภัณฑ์สินค้าที่ได้มาตรฐานคุณภาพตามที่ลูกค้ากำหนด ทั้งด้านมิติเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนการคัดสรรผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพที่ดี โดยการเป็นผู้แทนจำหน่ายและบริการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) ของเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ SHIMADZU ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และมีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา
 • บริการตรงเวลา
  หมายถึง ลูกค้าของบริษัทได้รับการส่งมอบสินค้าคุณภาพ รวมทั้งการบริการที่ดีมีคุณภาพ ตรงต่อเวลา หรือตามข้อกำหนดของลูกค้า
 • พัฒนาไม่หยุดยั้ง
  หมายถึง บริษัทไม่เพียงสร้างระบบบริหารคุณภาพที่ได้ ตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า แต่ยังให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะพัฒนาระบบบริหารนี้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเน้นที่กระบวนการคัดสรรเครื่องมือคุณภาพ การมีส่วนร่วมของพนักงาน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งก็คือลูกค้า และ ผู้ขาย รวมถึงการเป็นองค์กรที่บริหารด้วยความยุติธรรมและ ให้การสนับสนุนต่อกระบวนการพัฒนาในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง และที่มีผลต่อคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัท
 • พรั่งพร้อมความพึงพอใจ 
  หมายถึง ลูกค้าของบริษัทมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ ของเครื่องมือที่ส่งมอบ และ กระบวนการที่รองรับหลังการส่งมอบ เช่น การรับข้อร้องเรียน การดำเนินการแก้ไขเครื่องมือที่พบภายหลังว่ามีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด พร้อมกระบวนการป้องกันการเกิดขึ้นซ้ำ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและมีความ พึงพอใจสูงสุด ในการใช้สินค้าและบริการในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่าย

คำขวัญ
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา
พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here