BSC Calibration Center

4371

BSC Calibration Center

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด

การวิเคราะห์และทดสอบในปัจจุบันมักจะถุกสอบถามว่าได้รับการรับรอง  ISO/IEC 17025 หรือไม่

หากได้การรรับรองดังกล่าวก็จะถือได้ว่าผลการวิเคราะห์นั้นมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งบริษัท พาราไซแอนติฟิคจำกัด ได้เล็งเห็นแนวโน้มดังกล่าว และเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบของบริษัท โดยเป็นการให้บริการสอบเทียบนอกสถานที่( On-Site) ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือ ณ สถานประกอบการ เพื่อความสะดวกในการสอบเทียบ ซึ่งปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่สอบเทียบที่มีความชำนาญและเครื่องมือ อุปกรณ์สอบเทียบที่ได้มาตรฐาน ที่สามารถสอบกลับได้ถึงมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ ได้บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ได้เล็งเห็นแนวโน้มดังกล่าว และเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์และทดสอบของทางบริษัทฯ

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัทพาราไซแอนตฟิค จำกัด ได้รับการรับรอง เมื่อปีพศ 2555 (ISO/IEC 17025 :2005) โดยมีพิธีรับมอบใบรับรองห้องปฎิบัติการสอบเทียบ จากเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) ซึ่งปัจจุบัน ได้รับการรับรองในระบบ ISO/IEC 17025 :2017 เป้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีขอบข่ายการให้การรับรองดังต่อไปนี้

  • สาขาการสอบเทียบด้านกลศาสตร์ (Universal Testing Machine)
  • สาขาการสอบเทียบด้านเคมี (UV-Vis Spectrophometer)

การสอบเทียบด้านกลศาสตร์ (Universal Testing Machine)  ของบริษัท พาราไซแอนตฟิค จำกัด
ได้ทำการสอบเทียบโดยอ้างอิง มาตรฐาน ISO 7500-1:2018
ซึ่งเครื่องทดสอบที่อยุ่ในขอบข่ายที่ให้บริการได้ เช่น

โดยมีรายละเอียดการสอบเทียบดังนี้

การสอบเทียบด้านเคมี (UV-Vis Spectrophotometer)  ของบริษัท พาราไซแอนตฟิค จำกัด
ได้ทำการสอบเทียบโดยอ้างอิง มาตรฐาน ASTM E 275-01 (WI-UV-702-01)
โดยมีรายการสอบเทียบดังนี้

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here