MD Message

3520

สาร กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ กลุ่มบริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศ ที่ประกอบธุรกิจอย่างหลากหลายมากกว่า 50 บริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากว่า 30 ปี โดยบริษัทฯได้เป็นผู้แทนจำหน่ายและให้การบริการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) ของผลิตภัณฑ์ Shimadzu ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มี ชื่อเสียงระดับโลก รวมถึงการเป็นผู้นำเข้าเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบ จากผู้ผลิตชั้นนำต่างๆทั่วโลก เพื่อจำหน่ายและให้ การบริการอย่างครบวงจร (One Stop Service) กับลูกค้าภาคราชการ ทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยชั้นนำ รวมถึงลูกค้ากลุ่มภาค อุตสาหกรรมที่สำคัญต่างๆของประเทศ ตลอดจนการเป็นศูนย์รวมการจำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์ และทดสอบต่างๆ ในโครงการขนาดใหญ่ (Project Business) ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการศึกษา และวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย มาจนถึงปัจจุบัน

บริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจ โดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) พร้อมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทางธุรกิจของบริษัท (Stakeholders) อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาธุรกิจที่ดี ร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯมุ่งมั่นให้การบริการลูกค้า ทั้งการบริการก่อนการขายและการบริการหลังการขายอย่าง ครบวงจรซึ่งดำเนินงานภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 รวมถึงการมีห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 โดยบุคลากรผู้ชำนาญการของบริษัทฯที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ตาม
มาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและมาตรฐานสากล พร้อมทั้งบริษัทฯได้จัดตั้ง ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Support Center) สำนักงานสาขา (Branches Office) และศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการ (Collaboration Center) กับหน่วยงานชั้นนำ ต่างๆของประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้สินค้าและบริการที่บริษัทฯเป็นผู้แทนจัดจำหน่าย และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของความสำเร็จของลูกค้า ในการพัฒนาธุรกิจที่ดีร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

ในนามบริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ผมขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ บริษัทฯยังคงมุ่งมั่น ส่งเสริมและเผยแพร่นวัตกรรม ด้านเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำมา ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

พูศักดิ์ หิรัณยตระกูล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here