Activities : บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

0
4282
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 53 คน ณ ห้องประชุม US403 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 9 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 นำโดย รศ.ดร.บังอร  ฉางทรัพย์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ในการนี้คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายภาพรวมของของบริษัทรวมถึงนวัตกรรมของเครื่องมือที่บริษัทได้จัดจำหน่าย เพื่อให้กับคณะนักศึกษาดูงานได้ได้เรียนรู้ เครื่องมือทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมจากที่มีการเรียนการสอนใน Class ซึ่งอาจได้ไปมีโอกาสที่จะต้องใช้ในการทำงาน อีกทั้งบริษัทฯได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในอนาคต และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย เพื่อเกิดโอกาสของธุรกิจได้ในอนาคตพร้อมพัฒนาศักยภาพ ในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไป

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here