บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด เกี่ยวกับบริษัท
 BaraWindsor Group
Bara Scientific
Shimadzu

 

[ Company ]
- Bara Scientific
- Vision
- Mission
- Theme of Logo
- BSC History
- Products
- Customer Support
[ BSC Executive ]
- ORG : BSC
- Executive Committee
- Management Committee
- Sales & Markerting
- Technical Service
- Laboratory & Training
[ Award ]
- Corporate AWARD
[ Quality Management ]
- ISO 9001 : 2008

- ISO / IEC 17025

 

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

 

 


Today is Menu
 

 

 


Home | Profile | Bara Scientific Thai | English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ศูนย์บริการลูกค้า หรือ Customer Support Center

BSC Customer Support Center


บริษัทจึงได้จัดตั้ง “ ศูนย์บริการลูกค้า หรือ Customer Support Center ” เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าของบริษัทฯได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่ง ประกอบด้วย

 • ศูนย์บริการด้านการขายและการตลาด ( Sales & Marketing Center )
 • ศูนย์บริการด้านเทคนิค ( Technical Service Center )
 • ศูนย์ฝึกอบรมและห้องปฏิบัติการ
 • Laboratory and Training Center
 • Shimadzu-Bara Technical Center (SBTC)
 • สำนักงานสาขาจังหวัดระยอง
 • สำนักงานสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์บริการด้านการขายและการตลาด ( Sales & Marketing Center )

บริษัทฯได้จัดตั้งศูนย์บริการด้านการขายและการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ก่อนการติดสินใจซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการ ให้คำแนะนำปรึกษาถึง ระบบการวิเคราะห์ต่างๆ ในงบประมาณการลงทุนที่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับงานวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างต่างๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมถึงการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร เพื่อความเป็นเลิศแห่งการใช้สินค้าและบริการของบริษัท สู่ความสำเร็จของลูกค้าต่อไป

ศูนย์บริการด้านเทคนิค ( Technical Service Center )

บริษัทฯได้จัดตั้งศูนย์บริการด้านเทคนิค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ลูกค้า ผู้มีพระคุณของบริษัทฯ ได้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงมีความยินดีที่จะให้บริการต่างๆ กับ ลูกค้า โดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน ซึ่งผ่านการฝึกอบรมจากโรงงานผู้ผลิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. Installation
  เพื่อให้การบริการลูกค้าในด้านการติดตั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ เครื่องมือต่างๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต โดยสามารถจัดทำรายงาน การติดตั้งดังกล่าว (Installation Qualification) แนบให้กับลูกค้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดทำ เอกสารประกอบการเข้าสู่ระบบมาตรฐานต่างๆ อาทิเช่น GLP/GMP และ ISO เป็นต้น
 2. Preventive Maintenance
  บริษัทยินดีบริการตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของเครื่อง ตามระยะเวลาที่กำหนด ภายในระยะเวลารับประกัน โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์สูงสุด ของเครื่องมือดังกล่าว อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป
 3. Service Contract
  ภายหลังระยะเวลารับประกัน บริษัทฯ ยินดีให้บริการกับลูกค้าในการเลือกซื้อการบริการ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายงาน ประกอบการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้หลายลักษณะ ตามความต้องการของท่าน อาทิเช่น Preventive Maintenance, Calibration, Fast Service เป็นต้น
 4. Repairing
  บริษัทฯ มีบริการตรวจเช็ค และซ่อมเครื่องมือที่ชำรุดเสียหาย ณ หน่วยงานของลูกค้าหลังจากได้รับแจ้ง พร้อมทั้งมีอะไหล่ ( Spare Part) และสินค้าใช้สิ้นเปลือง (Consumable Part) ของเครื่องมือดังกล่าว ให้บริการกับลูกค้าได้อย่างหลากหลาย
 5. On-Line Service
  บริษัทฯ มีการตรวจสอบอาการเครื่องของลูกค้า โดยเชื่อมต่อผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ Network ของ บริษัทเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้น ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
 6. Spare Part Center
  บริษัทฯ มีบริการจำหน่าย Spare Parts และ Consumable Parts ซึ่งเป็นอุปกรณ์หรืออะหลั่ยแท้ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง พร้อมทั้งมีบริการติดตั้งอุปกรณ์ หรืออะหลั่ยดังกล่าี่วให้เหมาะสมกับ การใช้งานของท่านได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 

ศูนย์ฝึกอบรมและห้องปฏิบัติการ ( Laboratory and Training Center at Head Office )

บริษัทฯได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและห้องปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ลูกค้าผู้มีพระคุณของบริษัทฯ ได้เรียนรู้หลักการทำงาน รวมถึงการใช้งานเครื่องมือที่ท่านได้ซื้อจากทางบริษัทฯอย่างถูกต้อง และสามารถประยุกต์ใช้งาน ให้ตรงกับความต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย บริษัทฯ มีนักเคมี ( Application Chemist ) ที่ชำนาญงานไว้คอยให้คำแนะนำและปรึกษา ถึงระบบการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเครื่อง อีกทั้งยังมีบริการฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุง รักษาเครื่องมือต่างๆ ณ หน่วยงานของลูกค้า หรือศูนย์ฝึกอบรมของบริษัท ได้หลายลักษณะดังนี้

   • Principle ( หลักการของเครื่องมือ)
   • Operation ( วิธีการใช้งานของเครื่องมือ)
   • Maintenance ( การบำรุงรักษาเครื่องมือ)
   • Troubleshooting ( การแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเครื่องมือ)
   • Application ( การประยุกต์ใช้งานต่างๆ ของลูกค้า)

Shimadzu-Bara Technical Center (SBTC) :

SBTC เป็นศูนย์บริการด้านเทคนิคการวิเคราะห์และทดสอบที่จัดตั้งโดย บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด กับ Shimadzu (Asia Paciific) Pte Ltd. โดยศูนย์ฯตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางการแก้ปัญหา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และทดสอบ และดำเนินการความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) เพี่อพัฒนาบุคลากร และร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถ ในการวิเคราะห์และทดสอบของประเทศ และเพื่อการรองรับการให้บริการลูกค้าของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามที่มีการลงนามข้อตกลงกันในวันที่ 17 มีนาคม 2551

สำนักงานสาขาจังหวัดระยอง

เป็นสำนักงานสาขาที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่บริษัทฯจะสามารถให้การบริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพให้กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในภาคตะวันออก ของประเทศ ทั้งลูกค้าในภาคเอกชน และกลุ่มลูกค้าในภาคราชการ ซึ่งสำนักงานสาขาจะประกอบไปด้วย Sales & Marketing Center, Technical Service Center, Laboratory and Training Center รวมถึง Spare Part Center เช่นเดียวกับสำนักงานใหญ่ โดยมีบุคคลากรประจำสาขา เพื่อสามารถให้สามารถให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

สำนักงานสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นสำนักงานสาขาที่ถูกจัดตั้งขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่บริษัทฯจะสามารถให้การบริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพให้กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งลูกค้าในภาคเอกชนและกลุ่มลูกค้าในภาคราชการ ซึ่งสำนักงานสาขาจะประกอบไปด้วย Sales & Marketing Center, Technical Service Center, Laboratory and Training Center รวมถึง Spare Part Center เช่นเดียวกับสำนักงานใหญ่ โดยมีบุคคลากรประจำสาขา เพื่อสามารถให้สามารถให้บริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

 

 

 


Content Bara Scientific
   

[ Company ]
- Bara Scientific
- วิสัยทัศน์ ( Vision )
- พันธกิจ ( Mission ) : Solution of Success
- Theme of LOGO
- BSC History
- Products
- Customer Support
[ BSC Executive ]
- ORG : BSC
- Executive Committee
- Management Committee
- Sales Marketing Center
- Technical Service Center
- Laboratory & Training Center
[ Award ]
- Corporate Award
[ Quality Management]
- ISO9001 : 2008
- ISO/IEC 17025

 

 

 
 
 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย


 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 
 
Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.