บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด Shimadzu
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Menu
 

Products | Shimadzu Thai | English | Japan

New Shimadzu Building

Shimadzu Products

Shimadzu ผลิตภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับงานวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างต่างๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมถึงการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า อย่างครบวงจร (One stop shopping & One stop service) ทำให้สะดวกและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการใช้งานในห้องปฏิบัติการของท่าน เพื่อความเป็นเลิศแห่งการใช้สินค้าและบริการของบริษัท สู่ความสำเร็จของลูกค้าต่อไป

บริษัทได้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ในประเทศไทย ( Exclusive Distributor ) ของผลิตภัณฑ์ SHIMADZU ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ใช้กันอย่าง แพร่หลายทั่วโลก มานานกว่า 130 ปี ใน 3 ประเภทเครื่องมือ ดังนี้LCMS-8030

Analytical Instruments

เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของสารต่าง ๆ ในสารตัวอย่าง โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ กันที่ Shimadzu ได้พัฒนาเครื่องมือดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมานานกว่าร้อยปี จนทำให้เป็นเครื่องมือที่มีเทคโนโลยี และมีประสิทธิภาพชั้นสูง

อ่านรายละเอียด

 

EDX-LE

Scientific Equipments

เป็นเครื่องมือวิเคราะห์และวิจัยต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งเหมาะสมใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือใช้ควบคุมคุณภาพ (Quality Control), การวิจัยและพัฒนา (Research & Development) เพื่อเพิ่มมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตสินค้าต่าง ๆ

อ่านรายละเอียด

 

AGS-XHITS

Testing Machines

เป็นเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Test) ของวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเหมาะสมกับการใช้ตรวจสอบคุณภาพ ของสินค้าหรือวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิต (Production) และการทดสอบชิ้นงาน (Testing) เพื่อเพิ่มมาตรฐาน และประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรม ประเภทต่าง ๆ

อ่านรายละเอียด 

Shimadzu World Class Products Support for
Science & Technology

  Analytical Instruments
  Spectrophotometric Group
UV UV-VIS Spectrophotometer
AA Atomic Absorption Spectrophometer
FTIR FTIR Spectrophotometer
RF Spectrofluorophotometer
  Chromatographic Group
GC Gas Chromatograph
HPLC High Performance Liquid Chromatograph
GCMS Gas Chromatograph Mass Spectrometer
LCMS Liquid Chromatograph Mass Spectrometer
CR Dataprocessor System
  Physical Properties Analysis
TA Thermal Analyzer
PT Particle Size Analyzer
  Life Science Group
TOF MALDI-TOF Mass Spectrometer
PPSQ Automated Protein / Peptide Sequencer System
DNA Microchip Electrophoresis System for DNA/RNA

  Scientific Equipments
  Elemental Analyzer Group
OES Optical Emission Spectrometer
XRF X-Ray Fluorescence Spectrometer
XRD X-Ray Diffractometer
EDX Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer
  Surface Analyzer Group
EPMA Electron Probe Micro Analyzer
SPM Atomic Force Microscope
XPS X-Ray Photoelectron Spectroscopy

  Testing Machine
  Testing Machine
UTM Universal Testing Machines
SER Fatigue Tester Machine
HMV Hardness Tester
SMV Viscosity Testers
SPT Special Purpose Tester

All Shimadzu Model

 

One Stop Shopping of Our Shimadzu Human Technology

บริษัทสามารถให้บริการกับ ลูกค้าในด้านการเป็นศูนย์รวม ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ Shimadzu Human Technology และผลิตภัณฑ์ระดับโลกอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย รวมถึงการบริการอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร ( One Stop Shopping & One Stop Service )

ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อส่วนงาน ภาคราชการและการศึกษาต่างๆ ( University , Education & Institution ) สำหรับ นำมาใช้ในการเรียนการสอน และศึกษาค้นคว้างานวิจัยต่างๆ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงการวิจัยขั้นสูงระดับวิจัยนาโนเทคโนโลยี รวมถึง ลูกค้าภาคเอกชน ที่ใช้วิเคราะห์วิจัยในการผลิต (Production), การควบคุมคุณภาพ (Quality Control), การวิจัยและพัฒนา (Research & Development) และการทดสอบชิ้นงาน(Testing) ต่างๆ เพื่อเพิ่มมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ อาทิเช่นNobel Prize Announcement

นักวิทยาศาสตร์ของ Shimadzu Corporation ได้รับรางวัล Nobel Prize 2002 Mr.Koichi Tanaka (Life Science Laboratory Assistant Manager) ได้ทำการวิจัยเรื่อง Development of Soft Desorption Lonization Methods for Mass Spectrometric Analyses of Biological Macromolecules ร่วมกับ Profressor John B. Fenn (Virginia Commonwealth University) และจากงานวิจัยนี้เองทำให้ทั้งคู่ได้รับรางวัล Nobel Prize 2002 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักวิทยาศาสตร์ของ Shimadzu มีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำเทคโนโลยีสำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ อันเป็นการร่วมพัฒนาวิทยาการของโลกได้เป็นอย่างดี

 

SBTC เป็นศูนย์บริการด้านเทคนิคการวิเคราะห์ และทดสอบที่จัดตั้งโดย บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ ในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี

?????SBTC | Grand Opening | VDO


  Button Shimadzu Activities
SBTC Grand Opening

SBTC Grand Opening
"Grand Opening"
รายละเอียด

[File Size 33Mb]
Red Arrow Play Movie

Movie GC50years

Shimadzu Group GC50th Anniversary
"Present Opening"
รายละเอียด

[File Size 11.8Mb]
Red Arrow Play Movie

Shimadzu Group GC50th Anniversary
"GC Present & Future"

[File Size 22Mb]
Red Arrow Play Movie


ทั้งนี้บริษัทได้ตระหนักถึงการบริการลูกค้า ทั้งในด้านให้คำแนะนำปรึกษาถึง ระบบการวิเคราะห์ต่างๆ ในงบประมาณการลงทุนที่เหมาะสม รวมถึงการให้บริการติดตั้ง ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือ ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด (Customer Satisfaction) ในการนำสินค้าและบริการของบริษัท มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จลูกค้า (Success) เนื่องด้วยบริษัทได้ยึดมั่นในปรัชญาธุรกิจว่า "ความสำเร็จของลูกค้า นำมาซึ่งความสำเร็จของเรา" อันเป็นการร่วมพัฒนาธุรกิจที่ดีต่อกันในอนาคต

 


 

 

 
     
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย

 

 

 


 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 

Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.